maskmask

Co musi znaleźć się w Książce Obiektu Budowlanego?

Większość obiektów budowlanych to dość złożone konstrukcje, które są użytkowane przez wiele osób, muszą więc gwarantować możliwie wysoki poziom bezpieczeństwa. W celu kontrolowania dopełniania wszystkich obowiązków związanych z dbaniem o właściwy stan techniczny budowli konieczne jest gromadzenie odpowiedniej dokumentacji. Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego będzie sposobem na łatwe sprawdzanie, czy wszystkie przepisy są w pełni respektowane. Przyjrzyjmy się bliżej Książce Obiektu Budowlanego i sprawdźmy, czym jest i do czego służy.

Czym jest Książka Obiektu Budowlanego i kto musi ją prowadzić?

Książka Obiektu Budowlanego (KOB) to najważniejsza dokumentacja tworzona podczas eksploatacji obiektu. Musi ona być założona w dniu przekazania obiektu do użytkowania i prowadzona aż do momentu, gdy zostanie on wycofany z eksploatacji i wyburzony. KOB musi być prowadzona przez właściciela nieruchomości albo osobę, która nią zarządza. Można także zlecić obsługę Książki wyspecjalizowanej w tym firmie. Z obowiązku prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego zwolnione są osoby dysponujące takimi obiektami jak m.in. domy jednorodzinne, domki letniskowe, a także zabudowania gospodarcze o niewielkiej powierzchni użytkowej. Brak dokumentacji lub jej nierzetelne prowadzenie – np. brak systematyczności czy niepełność wpisów – może skutkować nałożeniem wysokiej grzywny.

Jakie fakty odnotowuje się w KOB?

Wpisy w Książce Obiektu Budowlanego są dokonywane w związku ze zdarzeniami mającymi wpływ na stan techniczny obiektu oraz wiążącymi się z obowiązkami dotyczącymi jego weryfikacji. Muszą one być maksymalnie zwięzłe i jasne, a także wprowadzane niezwłocznie po nastąpieniu określonego zdarzenia. W KOB znajdują się podstawowe dane techniczne obiektu np. konstrukcja, powierzchnia, zamontowane instalacje, a także informacje o jego właścicielach i zarządcy. W Książce wpisuje się potwierdzenie faktu dokonywania przeglądów technicznych – corocznych i pięcioletnich. Muszą się w niej znaleźć dane o stwierdzanych usterkach, prowadzonych naprawach, modernizacjach czy przebudowach. Konieczne będzie także odnotowanie wykonywanych ekspertyz i opracowań technicznych. W KOB powinny się też znaleźć informacje o ewentualnych awariach i katastrofach oraz adnotacje o zmianie sposobu użytkowania.