maskmask

 

Przeglądy obiektów wielkopowierzchniowych

Przeglądy obiektów wielkopowierzchniowych podlegają odrębnym zasadom ustawowym w zakresie częstotliwości ich przeprowadzania. Według Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane kontrole techniczne budynków, których powierzchnia zabudowy przekracza 2000 m2 oraz obiektów budowlanych, które mają powierzchnię dachu większą niż 1000 m2, to tzw. przeglądy półroczne budynków. Z przepisów budowlanych wynika obowiązek dokonywania sprawdzeń technicznych obiektów wielkopowierzchniowych w dwóch terminach, tj. do 31 maja oraz do 30 listopada. Wykonawca przeglądu obiektu wielkopowierzchniowego ma obowiązek zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o spełnieniu obowiązku okresowej kontroli technicznej.

Jakie informacje zawiera protokół przeglądu obiektu wielkopowierzchniowego?

W protokole przeglądu obiektu wielkopowierzchniowego znajdują się informacje na temat stanu technicznego kontrolowanych elementów obiektu, a także wskazane są stwierdzone uszkodzenia budynku oraz określony stopień zużycia kontrolowanych części. Z protokołu można dowiedzieć się, jaki jest zakres niezbędnych robót remontowych, a także wskazana jest kolejność ich realizacji. Osoba wykonująca okresowy przegląd obiektu wielkopowierzchniowego powinna przeanalizować treść i zalecenia poprzednich protokołów pokontrolnych oraz protokołów odbioru robót remontowych, a w przypadku stwierdzenia, że wymagane prace nie zostały przeprowadzone, powinna zamieścić informację na ten temat w protokole. Osoba kontrolująca może również zamieścić w protokole przeglądu budynku zalecane sposoby użytkowania elementów budynku, które mogą ulegać degradacji na skutek negatywnego wpływu czynników atmosferycznych lub innych czynników niszczących.