maskmask

Książka obiektu budowlanego

Według aktualnych przepisów obowiązkiem każdego właściciela lub zarządcy jest prowadzenie książki obiektu budowlanego. Dokument ten przeznaczony jest do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów oraz przebudowy w okresie eksploatacji budynku. Poza informacjami umieszczanymi w odpowiednich rubrykach niezbędne jest też dołączanie dokumentacji uzupełniającej. Właściwie prowadzona książka obiektu budowlanego powinna zawierać załączniki takie jak:

  • protokoły z przeglądów technicznych budynków,
  • ekspertyzy i oceny techniczne,
  • świadectwa charakterystyki energetycznej,
  • dokumenty wymagane przy rozbudowie lub przebudowie (pozwolenia, protokoły odbiorów, operaty, rysunki geodezyjne itp.),
  • dokumentacja powykonawcza,
  • instrukcje, decyzje i inne dokumenty dotyczące obiektu.


Książka obiektu budowlanego powinna zostać założona w dniu przekazania budynku do użytkowania i systematycznie prowadzona przez okres jego eksploatacji. Należy pamiętać, że służy ona przede wszystkim do systematycznego dokumentowania wszystkich czynności i decyzji mających znaczenie dla utrzymania stanu technicznego obiektu budowlanego. Wzór Książki Obiektu Budowlanego określony jest Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1134).

ksiazka

Prowadzenie książki obiektu budowlanego – usługa Megam

Prowadzenie książki obiektu budowlanego wymaga nie tylko wiedzy na temat sposobu przygotowywania dokumentacji, ale też czasu i systematyczności. Specjaliści z firmy Megam mogą wyręczyć Państwa w tych obowiązkach. Oferujemy usługowe prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz rzetelną i profesjonalną pomoc przy jej założeniu.

Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą wszystkich właścicieli oraz zarządców budynków. W razie pytań lub wątpliwości nasi przedstawiciele są do Państwa dyspozycji.

Wymagania w sprawie książki obiektu budowlanego

Wymagania w sprawie książki obiektu budowlanego określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie książki obiektu budowlanego. Zgodnie z zapisami rozporządzenia książka powinna być wykonana w sposób trwały, umożliwiający użytkowanie książki przez cały okres eksploatacji obiektu. Książka obiektu budowlanego powinna być prowadzona w formacie A4, według wzoru, stanowiącego załącznik do rozporządzenia. W celu zachowania należytej staranności podczas prowadzenia książki obiektu budowlanego każda strona książki powinna być ponumerowana, co ma zapewnić wiarygodność dokonywanych w niej wpisów. Z tego względu również poszczególne strony książki obiektu budowlanego nie mogą być usuwane ani wymieniane. Książka powinna być opatrzona datą jej założenia, a kompletnie wypełniona – powinna zawierać wzmiankę o jej zamknięciu. Zapewniamy profesjonalne prowadzenie książki obiektu budowlanego, z uwzględnieniem wszelkich wymogów formalnych.

Dla jakich budynków i budowli należy prowadzić książkę obiektu budowlanego?

Budynki i budowle, objęte obowiązkiem prowadzenia książki obiektu budowlanego, określone zostały w przepisach Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z których wynika, że książkę obiektu budowlanego należy prowadzić dla każdego obiektu budowlanego, którego projekt podlega ustawowemu obowiązkowi sprawdzenia. Nie ma konieczności prowadzenia książki obiektu budowlanego m.in. względem budynków mieszkalnych jednorodzinnych, obiektów budownictwa zagrodowego i letniskowego, dróg oraz obiektów mostowych, dla których prowadzona jest odrębnie książka drogi lub książka obiektu mostowego. W przypadku zainteresowania usługą prowadzenia w Państwa imieniu książki obiektu budowlanego jesteśmy do Państwa dyspozycji!