maskmask

Co to jest Książka Obiektu Budowlanego?

Do prowadzenia książki obiektu budowlanego obowiązany jest właściciel lub zarządca nieruchomości. Zasady jej prowadzenia są uregulowane prawnie, a wzór książki znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. Co więc kryje się pod nazwą: książka obiektu budowlanego? I na czym polegają jej systematyczne uzupełnienia?

KOB – co powinno się w niej zawierać?

Książka obiektu budowlanego służy do rejestrowania prac, które dotyczą przeprowadzanych:

  • badań i kontroli stanu technicznego,
  • remontów i przebudowy obiektu budowlanego w jego okresie użytkowania.


Książkę należy założyć w dniu przekazania obiektu budowlanego do użytkowania. Powinna być prowadzona systematycznie przez cały czas użytkowania obiektu. Książka ma być wykonana w sposób trwały i mieć format A4. Jej strony powinny być ponumerowane oraz zabezpieczone przed usunięciem lub wymianą – dzięki temu z książki będzie można korzystać w całym okresie użytkowania obiektu budowlanego. W przypadku wypełnienia całej książki, należy założyć jej kolejny tom, a na jego stronie tytułowej wpisać datę założenia i numer tego tomu.


Wpisy w książce - jak powinny wyglądać?

Wpisy do książki powinny być dodawane w dniu zaistnienia okoliczności, dla których wpis jest wymagany. Wpisy powinny:

  • zawierać dane, dzięki którym można zidentyfikować dokument będący przedmiotem wpisu – data, miejsce, gatunek, informacje o tym, czego dokument dotyczy,
  • określać dane identyfikujące osobę, która wystawiła dokument,
  • mieć zwięzły i jednoznaczny charakter.


Wpisów do książki obiektu budowlanego może dokonywać właściciel obiektu budowlanego, jego zarządca lub osoba przez nich upoważnionaKsiążka obiektu budowlanego pozwala na dokumentowanie jego okresu użytkowania, stanowi istotny prawnie dokument. W naszej firmie, która od wielu lat zajmuje się usługami związanymi z kontrolami stanu technicznego obiektów budowlanych, oferujemy pomoc przy zakładaniu książki i jej prowadzeniu.