maskmask

Co wchodzi w zakres przeglądu obiektów wielkopowierzchniowych?

Prawo budowlane nakłada na właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego obowiązek przeprowadzania jego okresowych kontroli. W przypadku większości budynków powinny one przechodzić kontrole okresowe co rok i co pięć lat. Jednak obiekty wielkopowierzchniowe podlegają większemu rygorowi – w nich oprócz kontroli co pięć lat, przeprowadza się okresowe kontrole co pół roku. Co wchodzi w ich zakres?

Kontrola raz na pół roku

Co najmniej raz na pół roku właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek przeprowadzić okresową kontrolę stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na działanie czynników atmosferycznych oraz czynników związanych z eksploatacją budynku. Ponadto podczas tego tej kontroli muszą zostać sprawdzone instalacje i urządzenia, które służą ochronie środowiska, a także instalacje gazowe i przewody kominowe, zarówno dymowe, spalinowe, jak i wentylacyjne. Przeglądy „półroczne” obiektów wielkopowierzchniowych powinny odbywać się w terminach do 31 maja i do 30 listopada danego roku. Są one obowiązkowe dla budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000,00 m² oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000,00 m². Kontroler ma obowiązek zawiadomić właściwy organ o wykonaniu swoich obowiązków.

Kontrola co 5 lat

Szerszy zakres mają kontrole przeprowadzane co 5 lat. Te przeglądy obiektów wielkopowierzchniowych obejmują sprawdzenie nie tylko bezpieczeństwa budynku, ale też m.in. jego estetyki. Podczas tej kontroli bada się instalację elektryczną i piorunochronną. Jej celem jest zapewnienie bezpieczeństwa osób, środowiska i konstrukcji budynku. W trakcie kontroli specjaliści dokładnie sprawdzają elementy ścian zewnętrznych oraz mocowania urządzeń na ścianach i dachu budynku. Badaniu podlegają również elementy odwodnienia i pokrycia dachowe. Kontroli co 5 lat podlegają również instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, urządzenia przeciwpożarowe, elementy instalacji kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki oraz przejścia przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku. Warto wiedzieć, że kontrola „pięcioletnia” przeprowadzona w danym półroczu (np. do 31 maja) zwalnia z obowiązku przeprowadzenia w tym półroczu kontroli „półrocznej”. Kolejna kontrola półroczna (w tym przypadku do 30 listopada) musi zostać przeprowadzona.