maskmask

Dla jakich budynków należy założyć książkę obiektu budowlanego i kto może ją prowadzić?

Księga obiektu budowlanego to nic innego jak dokument, w którym zapisuje się przeprowadzane badania oraz gromadzi informacje na temat dokonywanych kontroli stanu technicznego budynku. W książce obiektu budowlanego znajdą się również informacje na temat remontów i dokonywanych prac, mających na celu przebudowę obiektu budowlanego. Ponadto księga służy do systematycznego dokumentowania wszystkich czynności i decyzji mających znaczenie dla utrzymania stanu technicznego obiektu budowlanego. Jej wzór określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1134). Sprawdź, kto powinien ją założyć. Dla jakich budynków prowadzenie książki jest wymogiem koniecznym?

Kto i kiedy powinien założyć książkę obiektu budowlanego?

Obowiązek założenia książki obiektu budowlanego spoczywa na właścicielu lub zarządcy obiektu budowlanego. Zakłada się ją w dniu przekazania obiektu budowlanego do użytkowania, a następnie systematycznie zapisuje się w niej wszelkie zmiany, dokonywane w budynku podczas jego eksploatacji.

Jakie załączniki zawiera książka obiektu budowlanego?

W zależności od przeprowadzanych czynności do Książki Obiektu Budowlanego dołącza się różnego rodzaju dokumenty, w tym na przykład:

  • protokoły z kontroli obiektu budowlanego oraz odbiorów,
  • oceny i ekspertyzy stanu technicznego budynku,
  • świadectwo charakterystyki energetycznej,
  • pozwolenie na budowę,
  • projekt budowlany,
  • dziennik budowy,
  • operaty geodezyjne.

Należy pamiętać także o dołączeniu do książki obiektu budowlanego dokumentacji powykonawczej, czyli dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami i pomiarami powykonawczymi. W książce obiektu budowlanego szukać będziemy również instrukcji obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji oraz urządzeń.

Dla jakich budynków należy założyć książkę obiektu budowlanego?

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, książkę obiektu budowlanego zakłada się dla budynków, z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz dla obiektów budowlanych, które nie są budynkami, ale których projekt wymaga sprawdzenia. Z obowiązku założenia oraz prowadzenia książki obiektu budowlanego wyłączeni zostali właściciele budownictwa zagrodowego i letniskowego, obiektów budowlanych, niewymagających pozwolenia na budowę, a także budowniczy dróg lub obiektów mostowych. W ostatnim przypadku prowadzi się książki drogi lub książki obiektu mostowego.

Nasza firma proponuje swoim klientom rzetelną i profesjonalną pomoc przy założeniu oraz prowadzeniu Książki Obiektu Budowlanego. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług.