maskmask

Ile jest czasu na naprawę usterek wykrytych w trakcie przeglądu okresowego?

Dobry stan techniczny budynku stanowi swego rodzaju gwarancję, że jego eksploatacja jest w pełni bezpieczna i nie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia poważniejszych usterek zagrażających życiu, zdrowiu lub mieniu użytkowników. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przeglądy budowlane muszą się odbywać cyklicznie, a ich przeprowadzanie należy zlecać osobom, które dysponują odpowiednimi uprawnieniami. Przyjrzyjmy się bliżej kwestiom związanym z przeglądami okresowymi i zobaczmy, w jakim trybie usuwa się stwierdzone podczas nich nieprawidłowości.

Zasady wykonywania przeglądów budowlanych

Przegląd budowlany musi być wykonywany w cyklach rocznych oraz pięcioletnich. Przeglądy roczne są prowadzone raz do roku, a w przypadku obiektów, których powierzchnia przekracza 2000 m2 albo powierzchni dachu wynosi powyżej 1000 m2 dwa razy do roku – pierwszy raz przed końcem maja, a drugi przed końcem listopada. Celem przeglądu jest określenie stanu technicznego budynku oraz zidentyfikowanie występujących usterek. Podczas przeglądu rocznego zwraca się uwagę na elementy, które są wystawione na działanie czynników zewnętrznych m.in. związanych z wiatrami, opadami bądź temperaturą. Weryfikowany jest również stan instalacji urządzeń służących ochronie środowiska np. oczyszczalni ścieków. Sprawdzane jest instalacja gazowa, wentylacja oraz przewody kominowe. Przy przeglądach pięcioletnich kontrolowany jest stan elementów konstrukcyjnych – m.in. fundamentów, ścian nośnych oraz dachu, a także elementów technicznych np. elewacji, odwodnieni i stolarki budowlanej. Bada się stan instalacji: elektrycznej, odgromowej oraz wodno-kanalizacyjnej, a także estetykę otoczenia obiektu.

Czym kończy się kontrola stanu technicznego budynku?

Kontrola wiąże się ze sporządzeniem protokołu pokontrolnego z opisem wykonanych czynności i zaleceniami co do przeprowadzenia napraw. Zarządca lub właściciel budynku ma obowiązek wykonać je w podanych terminach. To, czy wszystkie konieczne działania zostaną przeprowadzone sprawdza się podczas kolejnej kontroli.