maskmask

Jakie akty prawne regulują obowiązek pomiarów instalacji elektrycznych w obiektach?

Obowiązek pomiarów instalacji elektrycznych w obiektach w Polsce reguluje ustawa Prawo budowlane. W naszym artykule przyjrzymy się bliżej, co dokładnie wskazuje ten akt normatywny. Przyjrzyjmy się okresowym kontrolom stanu technicznego obiektu budowlanego, instalacji i przewodów, kwestii pomiarów elektrycznych i dodatkowym oględzinom w wymaganych sytuacjach.

Okresowe kontrole stanu technicznego obiektu budowlanego, instalacji i przewodów

Prawo budowlane, a konkretnie art. 62 wskazuje, że obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę różnym kontrolom. Kontrole dotyczące instalacji elektrycznej wykonuje się okresowo raz na co najmniej 5 lat. Określa to pkt. 2 omawianego artykułu, który wskazuje, że raz na 5 lat zarządca powinien zadbać o:

  • sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego,
  • sprawdzenie estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,
  • badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności, połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków od porażeń, odporności izolacji przewodów oraz uziemień i instalacji aparatów.

Pomiary elektryczne budynków

Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych mogą przeprowadzać wyłącznie osoby posiadające kwalifikacje przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.

Wykwalifikowany elektryk najpierw dokonuje oględzin instalacji, a następnie wykonuje wszelkie potrzebne próby i pomiary instalacji elektrycznej przy użyciu specjalistycznej aparatury pomiarowej. A co gdy konieczna jest naprawa?

Oględziny po naprawie instalacji elektrycznej i nie tylko

Pomiary elektryczne budynków dotyczą nie tylko okresowej kontroli, o której opowiedzieliśmy. Może się bowiem zdarzyć, że instalacja wymaga naprawy. Według obowiązujących przepisów naprawa instalacji elektrycznej również powinna zakończyć się tzw. przeglądem, oględzinami zakończonymi sporządzeniem właściwego protokołu. To samo dotyczy modernizacji instalacji elektrycznej, remontowi, czy rozbudowie. Nie tylko sam montaż instalacji elektrycznej w budynku w pierwotnej formie musi zostać zatwierdzony przez fachowców.