maskmask

Jakie budynki muszą mieć założoną Książkę Obiektu Budowlanego?

Książka Obiektu Budowlanego jest dokumentem, w którym zapisywane są najważniejsze informacje dotyczące eksploatacji obiektu. Obowiązek prowadzenia Książki spoczywa na właścicielu lub zarządcy zgodnie z Prawem budowlanym. Właściciel może powierzyć administrowanie dokumentem firmie, która oferuje takie usługi. W naszym wpisie przyjrzymy się, jakie budynki muszą mieć założoną Książkę Obiektu Budowlanego i czym jest ona uzupełniana.

Obowiązek prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego zgodnie z ustawą Prawo budowlane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (konkretnie: Art. 64 ust. 1) wskazuje, że Właściciel lub zarządca jest zobowiązany do prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego dla każdego budynku poza budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.

Jeśli chodzi o inne obiekty niż budynki, obowiązek nie obejmuje właścicieli i zarządców:

  • budownictwa zagrodowego i letniskowego,
  • obiektów, które nie wymagają decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia z wyłączeniem sieci gazowych,
  • dróg i mostów, jeśli prowadzona jest do nich książka drogi lub obiektu mostowego na podstawie przepisów o drogach publicznych.

Jakie zapisy obejmuje Książka Obiektu Budowlanego?

Książka Obiektu Budowlanego obejmuje zapisy dotyczące badań i kontroli stanu technicznego budynków, remontów i przebudów. Zapisy uzupełniane są w formie odpowiednich rubryk. Książka zawiera także załączniki, takie jak protokoły przeglądów technicznych budynków, ekspertyzy i oceny techniczne, czy świadectwa charakterystyki energetycznej. Do Książki trafiają także wszelkie dokumenty dotyczące rozbudowy i przebudowy wraz z dokumentacją powykonawczą. Inne załączniki w Książce Obiektu Budowlanego to wymagane instrukcje i decyzje dotyczące eksploatacji. Wzór Książki jest określony w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. Nowelizacja Prawa budowlanego z czerwca 2022 wprowadziła możliwość prowadzenia dokumentacji (a także dziennika budowy) w formie Elektronicznej Książki Obiektu Budowlanego.