maskmask

Jakie firmy dokonują pomiarów instalacji elektrycznej w budynkach?

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami obowiązek zapewnienia dorocznych przeglądów oraz pomiarów elektrycznych budynków spoczywa na właścicielu lub zarządcy obiektu. Jednostka odpowiedzialna musi zadbać o to, by okresowej kontroli – zgodnie z ustawą Prawo budowlane – dokonały osoby, które mają do tego odpowiednie uprawnienia. W praktyce trzeba więc znaleźć firmę, która dysponuje wykwalifikowaną kadrą elektryków.

Badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej zgodnie z Prawem budowlanym

Podstawowych informacji na temat kontroli obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania szukamy w ustawie Prawo budowlane, a konkretnie w art. 62. O badaniach instalacji elektrycznej i piorunochronnej czytamy w ust. 1 pkt 2. Co najmniej raz na 5 lat należy przeprowadzić badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Firma dysponująca kadrą i sprzętem do realizacji pomiarów elektrycznych budynków

Wspomniane zadania, które należy wykonać przynajmniej raz na 5 lat, które dotyczą pomiarów instalacji elektrycznych w budynkach to w skrócie pomiary elektryczne budynków. Może je przeprowadzać wyłącznie firma, która dysponuje wykwalifikowaną kadrą elektryków z wymaganymi uprawnieniami zawodowymi. Osoba, która chce przeprowadzać kontrole, musi mieć świadectwo kwalifikacyjne (uprawnienia SEP) grupy I związanej z dozorem i eksploatacją. Pomiarów należy dokonywać za pomocą sprzętów, których sprawność potwierdzona jest za pomocą aktualnych certyfikatów; sprzęty muszą być też właściwie skalibrowane, by pomiary były wiarygodne. Pomiary elektryczne budynków to kwestia bezpieczeństwa użytkowników – z prądem nie ma żartów.