maskmask

Jakie należy mieć uprawnienia, aby przeprowadzać przeglądy obiektów budowlanych?

Przeglądy obiektów budowlanych mają na celu podniesienie bezpieczeństwa ich użytkowania. Ich przebieg dokładnie opisują przepisy Prawa Budowlanego, które są co kilka lat nowelizowane. Obecnie obowiązek wykonania przeglądów spoczywa na zarządcy danej nieruchomości. Ma on zadbać o to, by budynek był nie tylko bezpieczny, ale też estetyczny i przyjazny środowisku. Kto może przeprowadzać okresowe przeglądy? Na to pytanie odpowiemy w dzisiejszym wpisie.

Osoby uprawnione do przeprowadzenia przeglądu

Okresowych przeglądów budowlanych mogą dokonywać tylko osoby, które posiadają uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, potwierdzone w decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych lub o stwierdzeniu posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych. W zależności od przedmiotu kontroli może to być osoba, która:

  • dysponuje uprawnieniami do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
  • uprawnieniami do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • uprawnieniami budowlanymi do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych elektroenergetycznych bez ograniczeń w zależności od zakresu posiadanych uprawnień.

Jeśli chodzi o okresowe kontrole przewodów kominowych, te mogą wykonywać osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim (przewody dymowe oraz grawitacyjne przewody spalinowe i wentylacyjne), lub posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności (przewody, o których mowa powyżej, a także kominy przemysłowe, kominy wolno stojące oraz kominy lub przewody kominowe, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych). W razie wątpliwości co do zakresu uprawnień danej osoby należy zgłosić się do odpowiedniej izby samorządu zawodowego.