maskmask

Jakie są konsekwencje za pominięcie obowiązkowgo przeglądu technicznego budynku?

Weryfikacja jakości technicznej budynku jest obligatoryjna i regulowana normami prawnymi. Obowiązek ten leży po stronie właściciela obiektu, który powinien przestrzegać terminów oraz zadbać o odpowiednie kontrole, warunkowane specyfiką danej nieruchomości. W zależności od parametrów budynku, obecnych w nim instalacji oraz jego przeznaczenia, kontrola może obejmować różne elementy i być odpowiednio rozszerzona. Co jednak dzieje się, gdy obowiązek ten zostanie zignorowany? Jakie konsekwencje pominięcia przeglądu technicznego mogą grozić właścicielowi?

Kary ustawowe dla osób, pomijających obowiązek badania technicznego budynku

Terminowa kontrola techniczna decyduje o bezpieczeństwie korzystania z obiektu budowlanego. Jej dopilnowanie jest zadaniem właściciela, który – jeśli zignoruje termin badania – może zostać ukarany grzywną lub ograniczeniem, a nawet pozbawieniem wolności do jednego roku! Kary te zagrażają właścicielom lub zarządcom nieruchomości, którzy:

  • nie dopilnują terminu kontroli technicznej budynku,
  • nie usuną nieprawidłowości wykrytych podczas poprzedniego badania technicznego,
  • nie zapewnią możliwości zrealizowania rzetelnej kontroli.

Profesjonalne i regularne przeglądy budowlane

Nadzór nad stanem technicznym obiektu wymaga specjalistycznej wiedzy i uprawnień. Nieodzowne jest korzystanie z usług profesjonalistów. Oferujemy kompleksowe przeglądy budowlanecoroczne kontrole instalacji, przewodów i urządzeń, a także powtarzane co pięć lat badania stanu technicznego obiektów budowlanych.

Każdy przegląd zostaje odpowiednio udokumentowany i zaprotokołowany, spełniając wymogi prawne i niwelując ryzyko kar za nierzetelną realizację inspekcji. Dbamy o dotrzymanie terminów kontroli – korzystając z naszych usług, właściciel zwolniony jest z obowiązku pamiętania o zbliżającym się badaniu technicznym. To my ustalamy harmonogram i zapewniamy bieżącą weryfikację stanu nieruchomości.