maskmask

Jakie warunki techniczne muszą spełniać budynki użyteczności publicznej?

Czy właściciel lub zarządca nieruchomości, która jest budynkiem użyteczności publicznej, powinien znać szczegółowo warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie? Czy musi zapoznać się z aktami dotyczącymi przeglądów technicznych budynków? - W naszym wpisie postaramy się w prosty sposób wyjaśnić, dlaczego właściciel lub zarządca nieruchomości wcale nie musi być specjalistą od Prawa budowlanego.

Warunki techniczne, które muszą poznać projektanci budynków

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, które zostało opracowane na podstawie konkretnego artykułu ustawy Prawo budowlane. Budynki użyteczności publicznej są w Rozporządzeniu wymieniane kilkadziesiąt razy. Konkretne warunki są często bardzo szczegółowe, mogą dotyczyć np. koloru krawędzi stopni. Warunki techniczne z Rozporządzenia muszą poznać projektanci, ale nie właściciel lub zarządca nieruchomości. On musi znać przepisy dotyczące swoich obowiązków, a więc na przykład pewne punkty z ustawy Prawo budowlane.

Obowiązki właściciela lub zarządcy nieruchomości na przykładzie przeglądów technicznych

Możemy w uproszczeniu powiedzieć, że właściciel lub zarządca nieruchomości odpowiada za gotowy, użytkowany budynek. Do jego kompetencji należy np. zapewnienie regularnych przeglądów technicznych budynku. Takie przeglądy mogą wykonywać wyłącznie osoby mające do tego odpowiednie uprawnienia. Zatem w praktyce właściciel lub zarządca zleca ich realizację firmie z ofertą przeglądów. Jest odpowiedzialny za prowadzenie książki obiektu budowlanego, w której wpisywane są m.in. protokoły z przeglądów i ekspertyz. Nie musi jednak dokładnie znać Prawa budowlanego, a już tym bardziej obszernych warunków technicznych.