maskmask

Kto może wykonywać pomiary elektryczne budynków?

Zgodnie z polskim prawem, właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek regularnego wykonywania pomiarów i badania instalacji elektrycznej. Wedle Ustawy Prawo Budowlane - Art. 62, okresowej kontroli, co najmniej raz na pięć lat powinny podlegać również instalacje elektryczne i piorunochronne „w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów”. Sprawdź, co wchodzi w zakres kontroli oraz kto posiada uprawnienia do wykonywania pomiarów elektrycznych budynków?

 

Kto dokonuje pomiarów elektrycznych budynków?

Zasady, dotyczące tego, kto może wykonywać pomiary elektryczne budynków reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Zgodnie z nim, pomiary powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, posiadające aktualne świadectwa kwalifikacyjne, uprawniające je do dokonywania pomiarów, odpowiednie wykształcenie techniczne oraz doświadczenie. Świadectwo, potwierdzające ich kwalifikacje wydawane jest przez komisje kwalifikacyjne, a sprawdzanie spełniania wymagań kwalifikacyjnych powinno być powtarzane co pięć lat.

Do wykonywania pomiarów elektrycznych budynków uprawnieni są zatem elektrycy, posiadający świadectwa kwalifikacyjne, nazywane SEP-ami, w których znajduje się zapis o spełnianiu wymagań kwalifikacyjnych do wykonywania prac w zakresie prac kontrolno-pomiarowych. Osoby przeprowadzające pomiary instalacji elektrycznej oraz sporządzające protokoły z pomiarów powinny więc posiadać uprawnienia na stanowisku Dozoru, oznaczenie symbolem „D". SEP natomiast to skrót, oznaczający Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Jest to instytucja, wydająca określone świadectwa kwalifikacyjne. W czasie kontroli elektryk powinien posiadać specjalistyczne urządzenia do wykonywania pomiarów, z aktualnymi certyfikatami oraz kalibracją.

Na czym polega pomiar elektryczny budynku?

Przeprowadzany przez nas pomiar elektryczny budynku składa się z badania:

  • impedancji pętli zwarcia,
  • rezystancji izolacji,
  • wyłączników różnicowo-prądowych,
  • uziomów instalacji odgromowej,
  • sprawdzenie prawidłowości działania oświetlenia awaryjnego.

Pomiaru rezystancji izolacji dokonuje się przy wyłączonej instalacji, łącząc przewody robocze i podając napięcie pomiarowe. Pomiar rezystancji izolacji da informacje o stanie izolacji przewodów. Kolejnym pomiarem jest pomiar wyłączników różnicowych prądowych. W trakcie pomiaru nasi fachowcy sprawdzą dokładnie każdy wyłącznik, zweryfikują także poprawność jego doboru oraz podłączeń i przeprowadzą test jego sprawności. Następnie dokonają oni pomiaru impedancji pętli zwarcia, aby wyznaczyć, jak silny prąd popłynie między przewodami w przypadku zwarcia. Pomiar ten ma za zadanie potwierdzić poprawny dobór zabezpieczeń w instalacji. W zakres naszych usług wchodzi również pomiar rezystancji uziemienia. Dzięki sprawnemu uziemieniu do odprowadzenia prądu ogranicznik przepięć będzie działał prawidłowo.

Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i domowników i  zdecyduj się na wykonywanie pomiaru elektrycznego budynku!