maskmask

Kto musi prowadzić Książkę Obiektu Budowlanego?

Użytkowanie obiektu budowlanego wiąże się z koniecznością utrzymywania go w odpowiednim stanie technicznym oraz dbaniem o to, by ani jego konstrukcja, ani zamontowane w nim instalacje nie stanowiły zagrożenia dla osób, które z niego korzystają lub znajdują się w jego sąsiedztwie. Poza zapewnieniem właściwej konserwacji i stosownych napraw posiadanie niektórych rodzajów budowli wiąże się również z obowiązkiem dopełniania wymaganych formalności, w tym prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego. Przekonajmy się, co ona zawiera, sprawdźmy, kto jest za nią odpowiedzialny oraz kiedy będzie ona niezbędna.

Czym jest Książka Obiektu Budowlanego i co zawiera?

Książka Obiektu Budowlanego (KOB) jest podstawową dokumentacją związaną z jego użytkowaniem. Służy do gromadzenia informacji na temat przeprowadzanych w nim obowiązkowych kontroli stanu technicznego. Muszą się w niej znaleźć zapisy dotyczące przeglądów rocznych oraz wykonywanych w cyklu pięcioletnim. Do KOB wpisuje się informacje o poważnych usterkach oraz dokonanych naprawach, a także o dokonanych przebudowach albo innych ingerencjach w jego strukturę, wpływających na stan techniczny. W Książce umieszcza się dane o podstawowych parametrach obiektu i jego plan sytuacyjny. Z czasem powinny się w niej znaleźć wpisy dotyczące protokołów przeglądów, opracowań technicznych określających jego stan, odbiorów prowadzonych robót remontowych oraz awarii i katastrof. Niezbędne jest też załączenie stosownej dokumentacji. Wszystkie informacje zamieszczane w KOB muszą być dodawane na bieżąco i systematycznie, wraz z podaniem daty.

Kiedy istnieje obowiązek prowadzenia Księgi Obiektu Budowlanego?

Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego jest obowiązkiem jego właściciela lub podmiotu, który nim zarządza. W myśl obowiązujących przepisów musi to być osoba dysponująca odpowiednimi uprawnieniami w tym zakresie. Z konieczności założenia KOB zwolnione są domy jednorodzinne, domki letniskowe, a także obiekty gospodarcze, jeśli ich wymiary nie przekraczają ustalonych w przepisach wartości. Książka nie będzie też potrzebna przy tymczasowych obiektach budowlanych. Nie trzeba jej zakładać także w przypadku dróg i mostów, które powinny mieć osobną dokumentację. Brak KOB wiąże się z możliwością nałożenia wysokiej grzywny.