maskmask

Kto powinien prowadzić Książkę Obiektu Budowlanego? Dla jakich budynków jest ona wymagana?

W książce obiektu budowlanego znajdują się wpisy, które obejmują podstawowe dane identyfikujące obiekt, wykaz dokumentacji (w tym dokumentacji technicznej), plan sytuacyjny obiektu oraz protokoły kontroli. Charakterystyka wpisów jest ściśle określona, podobnie jak zasady sprostowania błędów we wpisach oraz format i wzór książki. Kto więc powinien zadbać o treść wpisów książki? I kiedy, zgodnie z prawem, prowadzenie książki jest konieczne?

KOB – czyj to obowiązek?

Książka obiektu budowlanego jest prowadzona dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego, który budynkiem nie jest, ale jego projekt podlega obowiązkowi sprawdzenia. Za prowadzenie książki obowiązany jest właściciel lub zarządca nieruchomości. Zasady prowadzenia książki oraz jej wzór określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie książki obiektu budowlanego. Kontrolę nad prawidłowym prowadzeniem książki sprawują organy nadzoru budowlanego. Dostęp do książki i do załączonych do niej dokumentów powinien być zagwarantowany w każdej chwili. Niedopełnienie obowiązku posiadania książki traktowane jest jako wykroczenie i może skutkować nałożeniem grzywny na zobowiązanego.


KOB – kiedy należy ją prowadzić?

Książkę obiektu budowlanego zakłada się w momencie przekazania obiektu budowlanego do użytkowania. Prowadzi się ją systematycznie, przez cały okres użytkowania obiektu

Z obowiązku prowadzenia książki wyłączeni są właściciele:

  • budynków mieszkalnych jednorodzinnych,

  • obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego oraz obiektów na których budowę pozwolenie nie jest konieczne,

  • dróg i obiektów mostowych (jeżeli na podstawie przepisów o drogach publicznych jest dla nich prowadzona książka drogi lub książka obiektu mostowego).

Książka powinna być wykonana w sposób trwały. Jej strony mają być zabezpieczone przed usunięciem lub wymianą, tak, aby książka była przydatna przez cały okres użytkowania obiektu.