maskmask

Na czym polega i dlaczego obowiązkowym jest przeprowadzenie przeglądu okresowego instalacji w budynkach?

Każdy obiekt budowlany musi być utrzymywany w odpowiednim stanie technicznym tak, by nie zagrażał swoim użytkownikom ani osobom czy rzeczom znajdującym się w jego pobliżu. Jedną z powinności właściciela lub zarządcy domu bądź budynku użytkowego jest zadbanie o terminowe przeprowadzenie obowiązkowego przeglądu, a w jego ramach także przeglądu instalacji. Przekonajmy się, jaka powinna być częstotliwość takich sprawdzeń i co wykonuje się w ich ramach.

Roczne przeglądy okresowe budynku

Konieczność wykonywania przeglądów budowlanych wynika bezpośrednio z przepisów Prawa budowlanego. Nakłada ono obowiązek kontroli budynków w cyklach rocznych oraz pięcioletnich. Dodatkowo niezbędne są też kontrole związane z przepisami przeciwpożarowymi, które obejmują m.in. zweryfikowanie stanu technicznego kominów i instalacji wentylacyjnych. Podczas kontroli corocznych w budynku sprawdza się części obiektu, które są wystawione na szkodliwe oddziaływanie warunków atmosferycznych – wiatru, mrozu i deszczu. Obejmuje to m.in. pokrycia dachowe, elewację, system odwadniający, oraz balkony, tarasy i daszki. Potrzebne jest także skontrolowanie stanu instalacji gazowych – w poszczególnych lokalach i całym budynku, a także przewodów kominowych oraz system wentylacyjnego. Oględziny dotyczą też instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, np. oczyszczalni ścieków.

Co sprawdza się przy przeglądzie pięcioletnim?

Podczas przeglądu pięcioletniego konieczne będzie ponadto sprawdzenie stanu instalacji elektrycznych. W ramach kontroli dokonuje się pomiarów instalacji, które mają zweryfikować ciągłości przewodów oraz rezystencję ich izolacji, jak również właściwe działanie wyłączników nadmiarowo-prądowych, a także różnicowo-prądowych. Ze względów bezpieczeństwa badana jest również instalacja odgromowa – zwody, przewody oraz uziom. Przegląd pięcioletni, podobnie jak przeglądy roczne mogą wykonywać osoby z uprawnieniami budowlanymi. Przeprowadzenie przeglądu potwierdza się sporządzeniem protokołu oraz odnotowaniem tego faktu w książce obiektu budowlanego.