maskmask

Pomiary elektryczne budynków - na czym to polega?

Realizacja pomiarów elektrycznych jest istotna z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa w danym budynku. Instalacja elektryczna powinna być regularnie sprawdzana, a podczas takiej kontroli weryfikowane są jej newralgiczne elementy oraz ogólna sprawność i potencjalne zagrożenia, którym należy zawczasu przeciwdziałać. Jak często należy wykonywać pomiary elektryczne budynków oraz na czym one polegają?

Zakres pomiarów elektrycznych w budynkach 

Prawo budowlane ściśle reguluje obowiązek realizowania pomiarów elektrycznych – muszą być one wykonywane obligatoryjnie raz na pięć lat, a także każdorazowo po wystąpieniu niekorzystnych warunków atmosferycznych – silnych i gwałtownych burz, powodzi oraz wiatrów. W takich bowiem sytuacjach istnieje ryzyko uszkodzenia instalacji, zatem konieczna jest kontrola jej stanu oraz wdrożenie ewentualnych napraw.

Każdy pomiar elektryczny budynku przeprowadzany jest zgodnie z odgórnymi wytycznymi oraz według określonego schematu:

  1. Ogólne oględziny instalacji i poprawności podłączenia przewodów elektrycznych, stanu kontaktów i gniazdek, solidności ich mocowania oraz optymalności umiejscowienia i wdrożonych ewentualnych zabezpieczeń.
  2. Pomiar rezystancji izolacji przewodów w elektrycznej instalacji – w tym etapie sprawdzane jest natężenie prądu, płynące przez izolację.
  3. Pomiar pętli zwarcia – w tym momencie weryfikowana jest poprawność działania zabezpieczenia w postaci wkładki topikowej lub wyłącznika nadmiarowo-prądowego.
  4. Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej – kontroluje on pracę wyłącznika różnicowo-prądowego, który powinien odłączyć zasilanie, jeśli na obudowie pojawi się napięcie.

Formalności w procesie realizowania pomiarów elektrycznych w budynkach

Należy pamiętać, aby każdy pomiar elektryczny budynku został odpowiednio zaprotokołowany. Dokument, sporządzany na zakończenie kontroli powinien uwzględniać rodzaj dokonanych weryfikacji, a także notatki o ewentualnych odchyleniach od normy i wskazania do poprawy funkcjonowania instalacji elektrycznej. Pomiary, a także protokoły z ich wykonania mogą być realizowane wyłącznie przez osoby wykwalifikowane, posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. Rzetelna weryfikacja stanu instalacji elektrycznej jest gwarantem bezpieczeństwa, dlatego obowiązkowo należy ją wykonywać , zgodnie z wyznaczonymi prawnie terminami.