maskmask

Przegląd roczny obiektów budowlanych - które obiekty są objęte takim obowiązkiem?

Coroczny przegląd techniczny budynku to wymóg prawny, do którego powinien zastosować się każdy zarządca, właściciel lub użytkownik budynku. Celem kontroli technicznej jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa osobom zamieszkującym obiekt lub z niego korzystającym. Przegląd budynku obejmuje sieć instalacyjną oraz ocenę stanu technicznego całego obiektu i może być przeprowadzany tylko przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Które z budynków podlegają corocznej kontroli?

Przegląd techniczny obiektu budowlanego w świetle polskiego prawa

Kontrola budynków pod względem technicznym stanowi wymóg obowiązującego w Polsce prawa. Podstawę prawną do jego egzekwowania stanowi ustawa o prawie budowlanym z dn. 7.07.1994 r. (obecnie obowiązująca treść aktu opublikowana została w Dz.U. z dn. 03.08.2020 r. - poz. 1333). Artkuł 61 i 62 wspomnianej ustawy zawierają szczegółowe przepisy odnoszące się do przeprowadzania okresowych przeglądów technicznych, a także konkretne wymagania dotyczące osób upoważnionych do wykonywania poszczególnych czynności kontrolnych. Zapisy ustawowe narzucają również terminy i sposoby dokumentacji przeglądów budowlanych.

Właściciel lub zarządca nieruchomości, który bagatelizuje obowiązek kontrolny i dopuszcza do użytkowania budynek, którego stan techniczny może zagrażać życiu bądź zdrowiu ludzi, podlega grzywnie w postaci mandatu (do 5 tys. zł) bądź karze ograniczenia lub pozbawienia wolności (do roku). Grzywnie mogą podlegać również mieszkańcy nieruchomości, którzy uniemożliwiają przeprowadzenie przeglądu.

Dla jakich budynków wymagany jest coroczny przegląd techniczny?

Prawo narzuca obowiązek przeprowadzania corocznych badań technicznych na wszystkie obiekty budowlane, co oznacza, że przegląd powinien zostać przeprowadzony zarówno w budynkach prywatnych, jak i państwowych niezależnie od przeznaczenia. Oznacza to jednocześnie, że kontroli podlegają:

  • domy jednorodzinne, wielorodzinne oraz szeregowe,
  • bloki, wieżowce, biurowce i apartamentowce,
  • budynki użyteczności publicznej (szkoły, hotele, biblioteki, urzędy, gmachy sądowe, obiekty sakralne i zabytkowe, szpitale, przychodnie itp.)
  • obiekty handlowe i usługowe,
  • hale produkcyjne i inne obiekty przemysłowe,
  • budynki gospodarcze,
  • budynki techniczne,
  • obiekty o przeznaczeniu specjalnym,
  • i wszystkie inne obiekty budowlane.

Szczegółowe przepisy prawne regulują zakres czynności kontrolnych dla różnych obiektów. Przykładowo w domach jednorodzinnych każdego roku przeprowadzana jest tylko kontrola podstawowa obejmująca przegląd instalacji gazowej i przewodów kominowych oraz urządzeń zapewniających ochronę przed skażeniem środowiska. Wykonanie gruntownego przeglądu technicznego wymagane jest tutaj co 5 lat.

Dla obiektów o powierzchni przekraczającej 2000 mkw. lub o powierzchni dachu przekraczającej 1000 mkw. stosuje się odrębny przepis narzucający obowiązek przeprowadzania przeglądów technicznych co pół roku.