maskmask

Przeglądy budowlane - kto je przeprowadza i jak często?

Do przeprowadzenia kontroli budowlanej zobowiązany jest właściciel lub zarządca budynku. Celem przeglądu jest sprawdzenie stanu technicznego budynku oraz funkcjonujących w nim instalacji. Od kilku lat obowiązek kontroli został rozszerzony na zagadnienia związane z oddziaływaniem warunków atmosferycznych na różne części budynku, co może również wpływać na bezpieczeństwo przebywania w nim. 

Funkcje przeglądów budowlanych

 

Podstawową funkcją tych przeglądów jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno mieszkańcom, jak i sąsiadującym z danym budynkiem obiektom oraz mieniu. W rękach zarządcy leży także przestrzeganie wymagań związanych z ochroną środowiska oraz dbanie o estetykę budynku. Dlatego szczegółowemu sprawdzeniu poddawane są też elewacje oraz ściany zewnętrzne, z uwzględnieniem wystających elementów, takich jak gzymsy, balkony oraz loggie. 

 

Jak przebiega przegląd budowlany?

 

Zarządca zlecając kontrolę, powinien powierzyć szczegółowy przegląd poszczególnych części budynku podmiotom posiadającym uprawnienia budowlane oraz związane z koordynowaniem robót budowlanych. Kontroli podlegają następujące elementy obiektu budowlanego: przewody wentylacyjne i kominowe, instalacje gazowe, instalacje służące ochronie środowiska, przewody kanalizacyjne, zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz elementy konstrukcyjne budynku. W razie wykrycia nieprawidłowości związanych ze stanem technicznym budynku zarządca musi wykonać wszelkie konieczne naprawy, które mają służyć usunięciu usterki. 

 

Sporządzenie dokumentacji technicznej budynku

 

Osoba zlecająca kontrolę innym podmiotom musi również dbać o pełną dokumentację techniczną budynku. Muszą się w niej znajdować protokoły z kontroli obiektu, oceny stanu technicznego, dokumenty techniczne robót budowlanych oraz opracowania projektowe. Przeglądy budowlane powinny odbywać się co najmniej raz do roku. Większe odstępy czasowe dotyczą kontroli piorunochronów oraz instalacji elektrycznej, ustawodawca wymaga, aby przeprowadzić ich kontrolę raz na 5 lat.