maskmask

Blog

przegląd gazowej instalacji

Ile jest czasu na naprawę usterek wykrytych w trakcie przeglądu okresowego?

Dobry stan techniczny budynku stanowi swego rodzaju gwarancję, że jego eksploatacja jest w pełni bezpieczna i nie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia poważniejszych usterek zagrażających życiu, zdrowiu lub mieniu użytkowników. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przeglądy budowlane muszą się odbywać cyklicznie, a ich przeprowadzanie należy zlecać osobom, które dysponują odpowiednimi uprawnieniami. Przyjrzyjmy się bliżej kwestiom związanym z przeglądami okresowymi i zobaczmy, w jakim trybie usuwa się stwierdzone podczas nich nieprawidłowości.

Czytaj więcej...

plany

Co musi znaleźć się w Książce Obiektu Budowlanego?

Większość obiektów budowlanych to dość złożone konstrukcje, które są użytkowane przez wiele osób, muszą więc gwarantować możliwie wysoki poziom bezpieczeństwa. W celu kontrolowania dopełniania wszystkich obowiązków związanych z dbaniem o właściwy stan techniczny budowli konieczne jest gromadzenie odpowiedniej dokumentacji. Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego będzie sposobem na łatwe sprawdzanie, czy wszystkie przepisy są w pełni respektowane. Przyjrzyjmy się bliżej Książce Obiektu Budowlanego i sprawdźmy, czym jest i do czego służy.

Czytaj więcej...

budowa

Kto musi prowadzić Książkę Obiektu Budowlanego?

Użytkowanie obiektu budowlanego wiąże się z koniecznością utrzymywania go w odpowiednim stanie technicznym oraz dbaniem o to, by ani jego konstrukcja, ani zamontowane w nim instalacje nie stanowiły zagrożenia dla osób, które z niego korzystają lub znajdują się w jego sąsiedztwie. Poza zapewnieniem właściwej konserwacji i stosownych napraw posiadanie niektórych rodzajów budowli wiąże się również z obowiązkiem dopełniania wymaganych formalności, w tym prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego. Przekonajmy się, co ona zawiera, sprawdźmy, kto jest za nią odpowiedzialny oraz kiedy będzie ona niezbędna.

Czytaj więcej...

kontrola budynku

Jakim kontrolom okresowym podlegają budynki?

Stan techniczny budynku ma duże znaczenie dla stabilności jego konstrukcji oraz powstawania ewentualnych zagrożeń dla jego użytkowników. Dla zapewnienia bezpieczeństwa liczy się również kondycja zamontowanych w nim instalacji, zwłaszcza elektrycznych i gazowych, a także wentylacyjnych i kominowych. W wyższych obiektach wyposażonych w windy istotne będzie ponadto ich prawidłowe działanie. Dla potwierdzenia, że wszystkie elementy kluczowe dla poprawnego funkcjonowania obiektu nie wymagają interwencji, przeprowadza się cykliczne przeglądy techniczne budynków. Przyjrzyjmy się, jakie są ich rodzaje i co obejmują.

Czytaj więcej...

przegląd budynku

Przegląd roczny obiektów budowlanych - które obiekty są objęte takim obowiązkiem?

Coroczny przegląd techniczny budynku to wymóg prawny, do którego powinien zastosować się każdy zarządca, właściciel lub użytkownik budynku. Celem kontroli technicznej jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa osobom zamieszkującym obiekt lub z niego korzystającym. Przegląd budynku obejmuje sieć instalacyjną oraz ocenę stanu technicznego całego obiektu i może być przeprowadzany tylko przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Które z budynków podlegają corocznej kontroli?

Czytaj więcej...

pomiary elektryczne budynku

Kto może wykonywać pomiary elektryczne budynków?

Zgodnie z polskim prawem, właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek regularnego wykonywania pomiarów i badania instalacji elektrycznej. Wedle Ustawy Prawo Budowlane - Art. 62, okresowej kontroli, co najmniej raz na pięć lat powinny podlegać również instalacje elektryczne i piorunochronne „w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów”. Sprawdź, co wchodzi w zakres kontroli oraz kto posiada uprawnienia do wykonywania pomiarów elektrycznych budynków?

Czytaj więcej...

ksiazka-budowla

Dla jakich budynków należy założyć książkę obiektu budowlanego i kto może ją prowadzić?

Księga obiektu budowlanego to nic innego jak dokument, w którym zapisuje się przeprowadzane badania oraz gromadzi informacje na temat dokonywanych kontroli stanu technicznego budynku. W książce obiektu budowlanego znajdą się również informacje na temat remontów i dokonywanych prac, mających na celu przebudowę obiektu budowlanego. Ponadto księga służy do systematycznego dokumentowania wszystkich czynności i decyzji mających znaczenie dla utrzymania stanu technicznego obiektu budowlanego. Jej wzór określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1134). Sprawdź, kto powinien ją założyć. Dla jakich budynków prowadzenie książki jest wymogiem koniecznym?

Czytaj więcej...

przeglądy budowlane

Okresowe przeglądy budowlane - dlaczego są tak ważne?

To właściciel lub zarządca budynku musi zadbać o jego bezpieczeństwo i odpowiedni stan techniczny. Prawo nakłada na te osoby obowiązek zlecania okresowych przeglądów budowlanych. Dlaczego ich regularne wykonywanie jest tak ważne i co może grozić za niedopełnienie tego obowiązku? Tym zajmiemy się w dzisiejszym wpisie.

Czytaj więcej...

uprawnienia budowlane

Jakie należy mieć uprawnienia, aby przeprowadzać przeglądy obiektów budowlanych?

Przeglądy obiektów budowlanych mają na celu podniesienie bezpieczeństwa ich użytkowania. Ich przebieg dokładnie opisują przepisy Prawa Budowlanego, które są co kilka lat nowelizowane. Obecnie obowiązek wykonania przeglądów spoczywa na zarządcy danej nieruchomości. Ma on zadbać o to, by budynek był nie tylko bezpieczny, ale też estetyczny i przyjazny środowisku. Kto może przeprowadzać okresowe przeglądy? Na to pytanie odpowiemy w dzisiejszym wpisie.

Czytaj więcej...

kontrole

Co wchodzi w zakres przeglądu obiektów wielkopowierzchniowych?

Prawo budowlane nakłada na właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego obowiązek przeprowadzania jego okresowych kontroli. W przypadku większości budynków powinny one przechodzić kontrole okresowe co rok i co pięć lat. Jednak obiekty wielkopowierzchniowe podlegają większemu rygorowi – w nich oprócz kontroli co pięć lat, przeprowadza się okresowe kontrole co pół roku. Co wchodzi w ich zakres?

Czytaj więcej...