maskmask

Blog

trzy otwarte książki grzbietami do góry

Kiedy należy założyć Książkę Obiektu Budowlanego?

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. książka obiektu budowlanego powinna być założona w dniu przekazania obiektu do użytkowania i systematycznie prowadzona przez cały okres jego eksploatacji. Załącznik do Rozporządzenia zawiera wzór, jak powinna wyglądać książka. Jaki ma format, czym powinna się charakteryzować i jakie najważniejsze wpisy obejmuje?

Czytaj więcej...

praca

Czym jest i jakie zadania spełnia Project Monitor?

Kontrola i monitorowanie przebiegu wszelkiego rodzaju przedsięwzięć deweloperskich kojarzy nam się przede wszystkim z działaniami ze strony inwestora. To oczywiste, bo przecież to budującemu właśnie zależy na sprawnym przebiegu etapów kolejnych działań. Jednak w przypadku wielu przedsięwzięć solidny nadzór jest także w interesie banku. Project Monitor to umowna nazwa usług firmy zewnętrznej, która zajmuje się kontrolą i monitorowanie prac dewelopera dla banku.

Czytaj więcej...

przepisy prawa

Jakie akty prawne regulują obowiązek pomiarów instalacji elektrycznych w obiektach?

Obowiązek pomiarów instalacji elektrycznych w obiektach w Polsce reguluje ustawa Prawo budowlane. W naszym artykule przyjrzymy się bliżej, co dokładnie wskazuje ten akt normatywny. Przyjrzyjmy się okresowym kontrolom stanu technicznego obiektu budowlanego, instalacji i przewodów, kwestii pomiarów elektrycznych i dodatkowym oględzinom w wymaganych sytuacjach.

Czytaj więcej...

bezpieczniki

Na czym polega i dlaczego obowiązkowym jest przeprowadzenie przeglądu okresowego instalacji w budynkach?

Każdy obiekt budowlany musi być utrzymywany w odpowiednim stanie technicznym tak, by nie zagrażał swoim użytkownikom ani osobom czy rzeczom znajdującym się w jego pobliżu. Jedną z powinności właściciela lub zarządcy domu bądź budynku użytkowego jest zadbanie o terminowe przeprowadzenie obowiązkowego przeglądu, a w jego ramach także przeglądu instalacji. Przekonajmy się, jaka powinna być częstotliwość takich sprawdzeń i co wykonuje się w ich ramach.

Czytaj więcej...

przegląd gazowej instalacji

Ile jest czasu na naprawę usterek wykrytych w trakcie przeglądu okresowego?

Dobry stan techniczny budynku stanowi swego rodzaju gwarancję, że jego eksploatacja jest w pełni bezpieczna i nie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia poważniejszych usterek zagrażających życiu, zdrowiu lub mieniu użytkowników. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przeglądy budowlane muszą się odbywać cyklicznie, a ich przeprowadzanie należy zlecać osobom, które dysponują odpowiednimi uprawnieniami. Przyjrzyjmy się bliżej kwestiom związanym z przeglądami okresowymi i zobaczmy, w jakim trybie usuwa się stwierdzone podczas nich nieprawidłowości.

Czytaj więcej...

plany

Co musi znaleźć się w Książce Obiektu Budowlanego?

Większość obiektów budowlanych to dość złożone konstrukcje, które są użytkowane przez wiele osób, muszą więc gwarantować możliwie wysoki poziom bezpieczeństwa. W celu kontrolowania dopełniania wszystkich obowiązków związanych z dbaniem o właściwy stan techniczny budowli konieczne jest gromadzenie odpowiedniej dokumentacji. Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego będzie sposobem na łatwe sprawdzanie, czy wszystkie przepisy są w pełni respektowane. Przyjrzyjmy się bliżej Książce Obiektu Budowlanego i sprawdźmy, czym jest i do czego służy.

Czytaj więcej...

budowa

Kto musi prowadzić Książkę Obiektu Budowlanego?

Użytkowanie obiektu budowlanego wiąże się z koniecznością utrzymywania go w odpowiednim stanie technicznym oraz dbaniem o to, by ani jego konstrukcja, ani zamontowane w nim instalacje nie stanowiły zagrożenia dla osób, które z niego korzystają lub znajdują się w jego sąsiedztwie. Poza zapewnieniem właściwej konserwacji i stosownych napraw posiadanie niektórych rodzajów budowli wiąże się również z obowiązkiem dopełniania wymaganych formalności, w tym prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego. Przekonajmy się, co ona zawiera, sprawdźmy, kto jest za nią odpowiedzialny oraz kiedy będzie ona niezbędna.

Czytaj więcej...

kontrola budynku

Jakim kontrolom okresowym podlegają budynki?

Stan techniczny budynku ma duże znaczenie dla stabilności jego konstrukcji oraz powstawania ewentualnych zagrożeń dla jego użytkowników. Dla zapewnienia bezpieczeństwa liczy się również kondycja zamontowanych w nim instalacji, zwłaszcza elektrycznych i gazowych, a także wentylacyjnych i kominowych. W wyższych obiektach wyposażonych w windy istotne będzie ponadto ich prawidłowe działanie. Dla potwierdzenia, że wszystkie elementy kluczowe dla poprawnego funkcjonowania obiektu nie wymagają interwencji, przeprowadza się cykliczne przeglądy techniczne budynków. Przyjrzyjmy się, jakie są ich rodzaje i co obejmują.

Czytaj więcej...

przegląd budynku

Przegląd roczny obiektów budowlanych - które obiekty są objęte takim obowiązkiem?

Coroczny przegląd techniczny budynku to wymóg prawny, do którego powinien zastosować się każdy zarządca, właściciel lub użytkownik budynku. Celem kontroli technicznej jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa osobom zamieszkującym obiekt lub z niego korzystającym. Przegląd budynku obejmuje sieć instalacyjną oraz ocenę stanu technicznego całego obiektu i może być przeprowadzany tylko przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Które z budynków podlegają corocznej kontroli?

Czytaj więcej...

pomiary elektryczne budynku

Kto może wykonywać pomiary elektryczne budynków?

Zgodnie z polskim prawem, właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek regularnego wykonywania pomiarów i badania instalacji elektrycznej. Wedle Ustawy Prawo Budowlane - Art. 62, okresowej kontroli, co najmniej raz na pięć lat powinny podlegać również instalacje elektryczne i piorunochronne „w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów”. Sprawdź, co wchodzi w zakres kontroli oraz kto posiada uprawnienia do wykonywania pomiarów elektrycznych budynków?

Czytaj więcej...