maskmask

Blog

kontrola budynku

Jakim kontrolom okresowym podlegają budynki?

Stan techniczny budynku ma duże znaczenie dla stabilności jego konstrukcji oraz powstawania ewentualnych zagrożeń dla jego użytkowników. Dla zapewnienia bezpieczeństwa liczy się również kondycja zamontowanych w nim instalacji, zwłaszcza elektrycznych i gazowych, a także wentylacyjnych i kominowych. W wyższych obiektach wyposażonych w windy istotne będzie ponadto ich prawidłowe działanie. Dla potwierdzenia, że wszystkie elementy kluczowe dla poprawnego funkcjonowania obiektu nie wymagają interwencji, przeprowadza się cykliczne przeglądy techniczne budynków. Przyjrzyjmy się, jakie są ich rodzaje i co obejmują.

Czytaj więcej...

przegląd budynku

Przegląd roczny obiektów budowlanych - które obiekty są objęte takim obowiązkiem?

Coroczny przegląd techniczny budynku to wymóg prawny, do którego powinien zastosować się każdy zarządca, właściciel lub użytkownik budynku. Celem kontroli technicznej jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa osobom zamieszkującym obiekt lub z niego korzystającym. Przegląd budynku obejmuje sieć instalacyjną oraz ocenę stanu technicznego całego obiektu i może być przeprowadzany tylko przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Które z budynków podlegają corocznej kontroli?

Czytaj więcej...

pomiary elektryczne budynku

Kto może wykonywać pomiary elektryczne budynków?

Zgodnie z polskim prawem, właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek regularnego wykonywania pomiarów i badania instalacji elektrycznej. Wedle Ustawy Prawo Budowlane - Art. 62, okresowej kontroli, co najmniej raz na pięć lat powinny podlegać również instalacje elektryczne i piorunochronne „w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów”. Sprawdź, co wchodzi w zakres kontroli oraz kto posiada uprawnienia do wykonywania pomiarów elektrycznych budynków?

Czytaj więcej...

ksiazka-budowla

Dla jakich budynków należy założyć książkę obiektu budowlanego i kto może ją prowadzić?

Księga obiektu budowlanego to nic innego jak dokument, w którym zapisuje się przeprowadzane badania oraz gromadzi informacje na temat dokonywanych kontroli stanu technicznego budynku. W książce obiektu budowlanego znajdą się również informacje na temat remontów i dokonywanych prac, mających na celu przebudowę obiektu budowlanego. Ponadto księga służy do systematycznego dokumentowania wszystkich czynności i decyzji mających znaczenie dla utrzymania stanu technicznego obiektu budowlanego. Jej wzór określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1134). Sprawdź, kto powinien ją założyć. Dla jakich budynków prowadzenie książki jest wymogiem koniecznym?

Czytaj więcej...

przeglądy budowlane

Okresowe przeglądy budowlane - dlaczego są tak ważne?

To właściciel lub zarządca budynku musi zadbać o jego bezpieczeństwo i odpowiedni stan techniczny. Prawo nakłada na te osoby obowiązek zlecania okresowych przeglądów budowlanych. Dlaczego ich regularne wykonywanie jest tak ważne i co może grozić za niedopełnienie tego obowiązku? Tym zajmiemy się w dzisiejszym wpisie.

Czytaj więcej...

uprawnienia budowlane

Jakie należy mieć uprawnienia, aby przeprowadzać przeglądy obiektów budowlanych?

Przeglądy obiektów budowlanych mają na celu podniesienie bezpieczeństwa ich użytkowania. Ich przebieg dokładnie opisują przepisy Prawa Budowlanego, które są co kilka lat nowelizowane. Obecnie obowiązek wykonania przeglądów spoczywa na zarządcy danej nieruchomości. Ma on zadbać o to, by budynek był nie tylko bezpieczny, ale też estetyczny i przyjazny środowisku. Kto może przeprowadzać okresowe przeglądy? Na to pytanie odpowiemy w dzisiejszym wpisie.

Czytaj więcej...

kontrole

Co wchodzi w zakres przeglądu obiektów wielkopowierzchniowych?

Prawo budowlane nakłada na właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego obowiązek przeprowadzania jego okresowych kontroli. W przypadku większości budynków powinny one przechodzić kontrole okresowe co rok i co pięć lat. Jednak obiekty wielkopowierzchniowe podlegają większemu rygorowi – w nich oprócz kontroli co pięć lat, przeprowadza się okresowe kontrole co pół roku. Co wchodzi w ich zakres?

Czytaj więcej...

budynkow

Przegląd obiektów wielkopowierzchniowych - kiedy należy go wykonać?

Obiekty wielkopowierzchniowe, ze względu na swoje gabaryty, wymagają specjalnego nadzoru podczas użytkowania. Art. 62 ustawy Prawo Budowlane nakłada na ich właścicieli (lub zarządców) obowiązek ich regularnej kontroli. Budynki wielkopowierzchniowe (czyli te, których powierzchnia zabudowy przekracza 2000 m2 i inne obiekty budowlane, o powierzchni dachu powyżej 1000 m2) muszą przejść okresowe kontrole dwa razy do roku: do 31 maja i do 30 listopada.

Czytaj więcej...

przeglad

Przeglądy budowlane - kto je przeprowadza i jak często?

Do przeprowadzenia kontroli budowlanej zobowiązany jest właściciel lub zarządca budynku. Celem przeglądu jest sprawdzenie stanu technicznego budynku oraz funkcjonujących w nim instalacji. Od kilku lat obowiązek kontroli został rozszerzony na zagadnienia związane z oddziaływaniem warunków atmosferycznych na różne części budynku, co może również wpływać na bezpieczeństwo przebywania w nim. 

Czytaj więcej...

przeglądów technicznych budynków

Jakie dokumenty regulują kwestie przeglądów technicznych budynków?

Każdy zarządca oraz właściciel budynku wielorodzinnego, czy też domu jednorodzinnego ma obowiązek przeprowadzania regularnych kontroli technicznych budynku. Obowiązek ten wynika z konieczności dbałości o stan budynku, który nie powinien narażać jego mieszkańców i użytkowników na niebezpieczeństwo. Sprawdzamy, jakie dokumenty regulują kwestie związane z wykonywaniem przeglądów technicznych budynkówTo spora podpowiedź, gdzie należy zajrzeć w poszukiwaniu informacji.

Czytaj więcej...